Advocaat of mediator?

Aan ons platform nemen zowel advocaten als mediators deel.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een advocaat en een mediator?

Advocaat

Een advocaat wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Om in Nederland advocaat te worden, moet een beëdigingsverzoek worden gedaan aan de rechtbank. Nadat de beëdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank. Om beëdigd te kunnen worden geldt de eis dat er een universitaire juridische opleiding Rechtsgeleerdheid met succes is gevolgd. Tijdens de eerste drie jaar mag de advocaat zijn beroep niet zelfstandig uitoefenen, maar werkt hij/zij onder begeleiding van een ervaren advocaat, ook wel patroon genoemd. Ook volgt de advocaat tijdens de eerste 3 jaar van zijn loopbaan door de Orde van Advocaten voorgeschreven opleidingen. Pas na 3 jaar mag de advocaat zijn/haar beroep zelfstandig uitoefenen.

Rechten en plichten van de advocaat

De Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten zijn van toepassing op de advocaat. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke organisatie bevoegd is om regels te stellen aan de beroepsuitoefening. Zo moet de advocaat altijd een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen en zich houden aan specifieke gedragsregels. De advocaat is verplicht om ieder jaar de nodige opleidingen te volgen wordt daar ook streng op gecontroleerd. De advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Hij mag – tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent – geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengen.

Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is een rechtspersoon en houdt toezicht op de advocatuur in Nederland. De advocaat moeten zich altijd zo gedragen dat “het vertrouwen in de advocatuur of in zijn/haar eigen beroepsuitoefening” niet wordt geschaad.

Mediator

Een mediator is een neutrale derde partij die gesprek(ken) tussen de bijvoorbeeld scheidende partijen faciliteert. Een mediator is een professioneel conflictbemiddelaar. De mediator heeft een bemiddelende rol en waakt er voor dat hij/zij geen inhoudelijke sturing geeft aan gesprekken. Mediator is geen beschermde titel. Mediators zijn geen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en dus ook niet gebonden aan de gedragsregels die wel gelden voor alle advocaten in Nederland. Een aantal mediators is gecertificeerd door het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze mediators zijn gebonden aan de gedragsregels van het NMI.

Mediation overeenkomst

De afspraken met de mediator worden meestal vastgelegd in een mediation overeenkomst. In dit contract, dat afgesloten wordt door de partijen én de mediator, worden de zaken zoals de spelregels, vertrouwelijkheid, de verdeling van de kosten, de rol van derden (bijv. advocaten en adviseurs).

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer de mediationgesprekken tot een voor beide partijen bevredigend eindresultaat hebben geleid, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In echtscheidingszaken wordt dit ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd. Een mediator is geen advocaat. Zodra de mediation is afgerond met een overeenkomst dient het echtscheidingsverzoek nog te worden ingediend bij de rechtbank door een advocaat. Dit is vaak nog een formaliteit. Veel mediators werken samen met advocaten. Zodra de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand bent u officieel gescheiden.

Waarom mediation?

Een procedure voor de rechter is altijd mogelijk, maar in een aantal gevallen niet de beste oplossing. Na een procedure is de verhouding tussen partijen er meestal niet beter op geworden. Zeker in echtscheidingszaken loont het de moeite te nemen om samen met en mediator naar oplossingen van de gerezen geschillen te zoeken.